REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei

 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1

Organizaţia de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei este o structură internă a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei (A.N.R.M.), având statutul unei sucursale, fără posibilitatea personalităţii juridice proprii, constituită la nivel naţional, judeţean şi local în cadrul Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei în conformitate cu Statutul Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.

ART. 2

Scopul Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei este   promovarea cauzei monarhice în România, a programului, strategiei, activităţilor Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei şi a activităţilor Casei Regale a României în rândul tineretului din România sau din emigraţia românească.

ART. 3

În vederea atingerii scopurilor de la art. 2 se vor utiliza următoarele mijloace:

 1. acţiuni de educare a propriilor membri şi a altor tineri în domeniul istoriei, a prezentului şi a viitorului Coroanei României, a Familiei Regale şi a modalităţilor de revenire a României la monarhie constituţională;
 2. participarea la şi organizarea de acţiuni specifice de tineret şi de sustinere a mişcării monarhiste;
 3. iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu organizaţii similare din ţară şi străinătate, politice şi apolitice;
 4. atragerea în organizaţie a tinerilor deschişi către idea restaurării monarhiei în România;
 5. conştientizarea în rândul tinerilor asupra dreptului românilor de a-şi alege forma de guvernământ;
 6. propunerea și susţinerea tinerilor în structurile Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, pe baza competenţei şi a ataşamentului privind cauza restaurării monarhiei în România.
 7. toate mijloacele statutare de acţiune în cadrul organizaţiei.

 

ART. 4

1.Pot fi membri ai Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei membrii ai Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei care au vârsta mai mare de 18 ani şi mai mică de 35 de ani și care doresc să activeze în cadrul acestei organizaţii. Pot activa în cadrul Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei şi persoane cu vârsta mai mare de 14 ani şi mai mică de 18 de ani, ca tineri susţinători (vezi pct. 6).[1]

 1. Membrii Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei cu vârste între 18-30 de ani capătă statutul de membru al Organizaţiei de Tineret prin încadrarea automată în funcţie de vârstă, la înscrierea lor în asociaţie (dacă nu au o obiecţie în acest sens). Membrii cu vârste între 30-35 de ani pot opta pentru calitatea de membru al organizaţiei de tineret la înscrierea lor în asociaţie.
 2. Fiind membri ai Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, membrii Organizaţiei de Tineret au drept de vot în cadrul Adunării Generale a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, Adunării Generale a filialei/ sucursalei judeţene a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei şi a Adunării Generale a sucursalei locale a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.
 3. Fiind membri ai Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, membri Organizaţiei de Tineret se supun tuturor regulamentelor care vizează membri ai Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.
 4. Calitatea de membru al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei se poate pierde în următoarele condiţii:
 5. a) prin cerere a membrului, care nu trebuie motivată, acesta putând păstra calitatea de membru al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, dacă doreşte.
 6. b) prin retragerea de către Organizaţia Locală de Tineret căreia îi aparţine sau a celei judeţene pentru abateri disciplinare grave de la statutul Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, a regulamentelor de ordine internă ale acesteia sau a altor regulamente ale altor structuri căreia îi aparţine, abateri constatate de Consiliul de Etică local sau naţional, situaţie în care i se va retrage si calitatea de membru al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei,
 7. c) prin deces
 8. d) prin depăşirea vârstei maxime de 35 ani, situaţie în care rămâne membru al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei
 9. Organizaţia de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei recunoaște calitatea de tânăr susţinător al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei pentru orice persoană care urmează o formă de învăţământ preuniversitară, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, fără să fie însă membru al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, precum şi calitatea de tânăr susținător oricărei persoane între 14 şi 35 de ani care doreşte să participe ca voluntar în activităţi ale Organizaţiei, fără însă să deţină efectiv calitatea de membru al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.

ART. 5

 1. Sediul Central al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei se află la Sediul Central al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.
 2. Sediile Organizaţiilor locale/judeţene de Tineret sunt în sediile sucursalelor locale, respectiv filialelor/sucursalelor judeţene, ale Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.
 3. Structurile de tineret îşi pot organiza şi alte spaţii de desfăşurare a activităţii cu aprobarea Biroului Permanent al filialei/sucursalei judeţene a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.

 

CAPITOLUL II. STRUCTURA ORGANIZAŢIEI DE TINERET A ALIANŢEI NAŢIONALE PENTRU RESTAURAREA MONARHIEI.

ART. 6

 1. Organizaţia de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei este organizată şi activează la nivel local, judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivel naţional, sub îndrumarea şi în colaborare cu organismele corespunzătoare ale Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.
 2. Funcţiile din cadrul organismelor de conducere ale Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei nu sunt incompatibile cu funcţiile din cadrul organismelor de conducere ale organizaţiilor judeţene şi ale Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.

ART. 7

 1. Organizaţii locale ale Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei se pot constitui în comunele, oraşele şi municipiile României, constituirea lor fiind validată de Consiliul Naţional al Organizaţiei de Tineret a A.N.R.M. Acestea vor colabora, dacă acestea există, cu sucursalele Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, constituite în conformitate cu Statutul Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei. Pentru constituirea unei organizaţii locale de tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei sunt necesari minimum 5 membri.
 2. Se pot înfiinţa Cluburi ale Tinerilor Susţinători ai Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei la nivel de oraşe şi municipii, ca organizaţii destinate persoanelor ce doresc să participe drept voluntari în cadrul activităților, constituirea lor fiind validată de Consiliul Naţional al Organizaţiei de Tineret a A.N.R.M. (Art.4, Alin.6 din prezentul regulament)

ART. 8

Organizaţia de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei şi structurile sale locale funcţionează pe baza principiilor democratice.

Organizaţiile locale de tineret sunt reprezentate de a) adunarea generală a membrilor organizaţiei locale; b) biroul de lucru local; c) preşedintele organizaţiei locale.

ART. 9

 1. Adunarea generală a organizaţiei locale de tineret este organul de conducere al acesteia, fiind alcătuită din totalitatea membrilor la nivel local.

Se întruneşte în mod ordinar, la convocarea biroului de lucru local sau la cererea a peste jumătate din numărul membrilor organizaţiei locale de tineret.

Are următorele atribuţii:

 1. a) aplică la nivel local măsurile necesare realizării proiectelor Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei şi a strategiei Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.
 2. b) alege membrii Biroului de Lucru Local;
 3. c) dezbate şi aprobă raportul de activitate al Biroului de Lucru Local al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 4. d) propune, individual, candidaţii Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei pentru alegerile interne ale filialei/ sucursalei judeţene a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 5. e) dezbate și avizează cu majoritate calificată propunerile de sancțiuni disciplinare recomandate de Consiliul de Etică sau de Biroul de Lucru Local;
 6. La adunarea generală a membrilor organizaţiei locale de tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei este invitat să participe un membru din Biroul Permanent al filialei/ sucursalei judeţene a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.
 7. Convocarea Adunării Generale a membrilor Organizaţiei Locale de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei se face cu cel puţin 10 zile înaintea datei desfăsurării Adunării Generale, cu precizarea datei, locului şi a ordinei de zi a şedinţei.
 8. Preşedintele şi secretarul organizaţiei locale de tineret semnează procesele verbale ale adunării generale a organizaţiei locale de tineret.

ART. 10

Biroul de lucru local al organizaţiei locale de tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei se întruneşte la convocarea preşedintelui sau la cererea majorităţii simple din numărul membrilor săi şi are următoarele atribuţii:

 1. a) asigură conducerea curentă a structurii de tineret locale;
 2. b) organizează activităţile necesare îndeplinirii atribuţiunilor sale;
 3. c) îndeplineşte hotărârile organismelor de conducere superioare;
 4. d) organizează acţiuni de informare sau de prezentare a politicilor şi strategiilor Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei şi ale Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.

ART. 11

Preşedintele Organizaţiei Locale de Tineret  are următoarele atribuții:

 1. a) coordonează activităţile organizaţiei locale de tineret;
 2. b) prezidează şedinţele biroului de lucru local şi ale adunării generale a organizaţiei locale de tineret;
 3. c) de reprezentare în cadrul sucursalei locale a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, în relaţiile cu alte structuri sau persoane;
 4. d) asigură desfășurarea discuțiilor într-un spirit de corectitudine, precum și respectarea ordinii și a libertății de exprimare;

ART. 12

 1. Se pot constitui organizaţii de tineret la nivelul judeţelor României, cuprinzând totalitatea Organizaţiilor Locale de Tineret ale Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei din judeţul respectiv, denumite Organizaţii Judeţene de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei. Acestea vor colabora cu filialele/sucursalele judeţene ale Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.
 2. Organizaţiile Judeţene de Tineret sunt reprezentate de a) adunarea generală a membrilor organizaţiei judeţene; b) biroul de lucru judeţean; c) preşedintele organizaţiei judeţene. Aceste structuri au, la nivel judeţean, aceleaşi atribuţii şi mod de funcţionare ca structurile locale, descrise în art. 7-11.

ART. 13

 1. Structura naţională cuprinde totalitatea sucursalelor locale şi judeţene ale Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.

 

 1. Organismele reprezentare ale structurii naţionale sunt:
 2. a) Adunarea Generală Naţională a Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 3. b) Consiliul Naţional al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 4. c) Biroul de lucru al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;.
 5. d) Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general ai Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 6. e) Comisia de Observatori a Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 7. f) Consiliul Valoric al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, care reuneşte membrii de onoare ai acesteia;

ART. 14

 1. Adunarea Generală a Organizaţiei Naţionale de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei este formată din toţi membrii Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei care s-au în inscris şi în Organizaţia de tineret.
 2. Adunarea Generală a Organizaţiei Naţionale de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei are următoarele atribuţii:
 3. a) adoptă ordinea de zi a lucrărilor.
 4. b) dezbate rezoluţiile membrilor şi organizaţiilor judeţene ale Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 5. c) dezbate şi adoptă raportul Biroului de Lucru al Organizaţiei Naţionale de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei prezentat de preşedintele acesteia.
 6. d) alege preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general şi membrii Consiliului Naţional al Organizaţiei Naţionale de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei pentru un mandat de un an;
 7. e) alege Comisia de Observatori a Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 8. f) conferă calitatea de membru de onoare al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, care implică un loc în Consiliul Valoric al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 9. g) dezbate şi adoptă Programul de acţiune al Organizaţiei Naţionale de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 10. h) adoptă și modifică acte și regulamente interne
 11. i) dezbate și avizează cu majoritate calificată propunerile de sancțiuni disciplinare recomandate de Consiliul de Etică sau de Biroul de Lucru al Organizației;
 12. j) alte atribuţii prevăzute de prezentul Regulament.
 13. Adunarea Generală Naţională Ordinară a Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei se desfăşoară o dată pe an, la convocarea Consiliului Naţional al Organizaţiei Naţionale de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, la propunerea Biroului de Lucru al Organizaţiei Naţionale de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei cu informarea Biroului Permanent al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.
 14. Adunarea Generală Naţională Extraordinară a Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei se desfăşoară la convocarea Biroului de Lucru al Organizaţiei Naţionale de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, a mai mult de jumătate din numărul sucursalelor judeţene ale Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei sau a Biroului Permanent al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.
 15. În ambele cazuri, vor fi invitaţi să participe Preşedintele, Vicepreşedinţii şi Secretarul General ai Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.
 16. Convocarea se face cu minimum 30 de zile înainte, cu precizarea datei, locului şi a ordinii de zi a şedinţei.

ART. 15

 1. Consiliul Naţional al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei este format din preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general şi membrii Consiliului Naţional al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.
 2. Consiliul Naţional al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei are următoarele atribuţii:
 3. a) asigură conducerea structurii naţionale între Adunările Generale ale Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 4. b) convoacă şi propune ordinea de zi a Adunării Generale a Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 5. c) modifică, elaborează şi adoptă proiectul Regulamentului Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 6. d) urmăreşte punerea în aplicare a Programului de acţiune al Organizaţiei Naţionale de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 7. e) coordonează şi evaluează modul în care toate Organizaţiile Judeţene de Tineret ale Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei îndeplinesc obiectivele ce decurg din strategia Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei în domeniul tineretului;
 8. f) poate înfiinţa alte structuri departamentale în subordinea şi coordonarea Organizaţiei Naţionale de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 9. g) organizează și aprobă seminarii, întâlniri, conferințe, dezbateri, schimburi de experiență
 10. h) îndeplineşte oricare alte atribuţii care rezultă din prezentul Regulament.

ART. 16

 1. Biroul de Lucru al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei este ales pentru un mandat de un an şi este format din membrii numiţi în această calitate de Consiliul Naţional.
 2. Biroul de Lucru al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei se întruneşte la convocarea preşedintelui Organizaţiei de Tineret.
 3. Biroul de Lucru al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei se întruneşte în şedinţă extraordinară la convocarea a mai mult de jumătate din numărul membrilor ce o compun.
 4. Biroul de Lucru al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei are următoarele atribuţii:
 5. a) asigură conducerea curentă a Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 6. b) monitorizează şi evaluează activitatea Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 7. c) propune Consiliului Naţional al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei convocarea Adunării Generale a Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei sau, în situaţii excepţionale, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 8. d) elaborează ordinea de zi a Consiliului Naţional al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 9. e) validează sau invalidează rezultatul alegerilor organismelor de conducere la nivel judeţean şi, în cazul unor locuri vacante, stabileşte organizarea de interimate în organizaţiile locale sau judeţene de tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.
 10. f) îndeplineşte oricare alte atribuţii care rezultă din prezentul regulament.
 11. La şedinţele Biroului de Lucru Naţional al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei este invitat să participe un vicepreşedinte al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.

ART. 17

 1. Preşedintele Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei exercită conducerea şi coordonarea activităţii organizaţiei la nivel naţional, având următoarele atribuţii:
 2. a) conduce şedinţele Biroului de lucru Naţional al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei şi ale Consiliului Naţional al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 3. b) reprezintă structura în cadrul Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei şi în relaţiile cu alte structuri naţionale sau persoane;
 4. c) prezidează plenul Adunării generale a Organizației de Tineret a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei;
 5. d) Asigură desfășurarea discuțiilor într-un spirit de corectitudine și respectarea disciplinei și libertății de exprimare a tuturor participanților la Adunările Generale;
 6. e) Propune un locțiitor dintre membrii Biroului de Lucru Naţional, în cazul în care nu poate fi prezent la o activitate care implică Organizația de Tineret a Alanței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei;
 7. f) alte prerogative ce rezultă din prezentul regulament
 8. În caz de indisponibilitate mai mare de trei luni a preşedintelui, Vicepreşedintele preia atribuţiile acestuia.
 9. Preşedintele Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei este membru al Consiliului Director al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, în baza art. 18.10 din statutul A.N.R.M. Alegerea lui în acest for rezultă în urma adunării generale a organizaţiei de tineret şi nu trebuie validată de adunarea generală a membrilor asociaţiei, prin derogare de la art. 18.3 din statutul A.N.R.M.

ART. 18

Membrii Consiliului Naţional al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei sunt responsabili de atribuţiile acordate lor de către prezentul regulament, Preşedinte, Adunarea Generală, Consiliul National sau Biroul de Lucru al Organizaţiei de Tineret.

 

 

ART. 19

Secretarul general al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei are următoarele atribuţii:

 1. a) conduce activitatea Secretariatului Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 2. b) asigură comunicarea deciziilor Biroului de Lucru Naţional al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei către filialele/ sucursalele judeţene ale Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 3. c) primeşte sesizările şi solicitările organizaţiilor judeţene şi locale, pe care le prezintă Biroului de Lucru Naţional al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.
 4. d) propune numirea şi revocarea membrilor Secretariatului Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei şi stabileşte atribuţiile acestora;
 5. e) semnează procesele verbale ale Biroului de Lucru Naţional al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, ale Consiliului Naţional al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei precum şi ale Adunării Generale a Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;
 6. f) pregătește materialele necesare întâlnirilor și logistica aferentă;
 7. g) pregătește, la solicitarea Biroului de Lucru, documente, rapoarte și analize necesare desfășurării ședințelor;
 8. h) înregistrează și urmărește fluxul unor documente ca procesele verbale, propunerile de proiecte și alte documente ale Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei;

ART. 20

 1. Comisia de Observatori ai Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei are rolul de a asigura medierea între membrii organizaţiei de tineret, urmând conduita Consiliului de Etică al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei, Codul Etic şi regulamentul de ordine interioară al A.N.R.M.
 2. Comisia de Observatori a Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei este formată din 9 membri ai organizaţiei de tineret, aleşi de Adunarea Generală pentru un mandat de câte un an.

 

 

 1. Comisia de Observatori a Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei are următoarele atribuţii:
 2. mediază între membrii organizaţiei de tineret, precum şi în relaţia lor cu membrii Asociaţiei, între organele statutare ale Asociaţiei şi între membrii şi organele statutare ale Asociaţiei în caz de conflict, la cererea a cel puţin uneia din părţi;
 3. constată comiterea de abateri de la Codul Etic şi regulamentul de ordine interioară şi aplică sancţiunea mustrării şi/sau avertismentului. În cazurile mai grave Comisia de Observatori va sesiza Consiliul Naţional al Organizaţiei de Tineret în vederea suspendării pe termen determinat sau excluderii persoanei găsite vinovate. Abaterile ce pot fi constatate de Comisia de Observatori sunt fapte de natură să aducă prejudicii de orice natură Asociaţiei sau care contravin liniei adoptate de Adunarea Generală şi de Consiliul Director.
 4. formulează recomandări Consiliului Naţional al Organizaţiei de Tineret referitoare la buna funcţionare a Asociaţiei şi la relaţiile dintre membrii acesteia.
 5. Calitatea de Preşedinte şi de Secretar al Comisiei de Observatori se asigură, prin rotaţie, de către fiecare membru al Comisiei de Observatori, la fiecare şedinţă.
 6. Comisia de Observatori se întruneşte ori de câte ori este necesar, la cererea părţilor care solicită medierea.
 7. Şedinţele Comisiei de Observatori care presupun audierea părţilor se anunţă cu cel puţin 5 zile înainte de ţinerea lor.
 8. Deciziile Comisiei de Observatori pot fi atacate de către persoana nemulţumită la Consiliul Naţional al Organizaţiei de Tineret. Deciziile acestuia din urmă sunt definitive, nemaifiind supuse controlului unui alt organ al Asociaţiei.

ART. 21

 1. Consiliul Valoric al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei reuneşte toţi membrii de onoare ai acesteia.
 2. Membrii de onoare ai Organizaţiei de Tineret pot fi propuşi de orice membru, fiind recomandaţi Consiliului Naţional al Organizaţiei de Tineret şi aleşi de Adunarea Generală a Organizaţiei de Tineret. Vârsta lor, la momentul propunerii, este cuprinsă între 18-35 de ani. La depăşirea vârstei de 35 de ani, pot fi propuşi în cadrul Consiliului de Onoare al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.
 3. Membrii de onoare ai Organizaţiei de Tineret nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale.
 4. Consiliul Valoric al Organizaţiei de Tineret a Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei se poate întruni pentru a oferi recomandări Consiliului Naţional şi Biroului de Lucru Naţional al Organizaţiei de Tineret.

[1] Conform Art.2, (2), a) din Legea tinerilor nr.350/2006, tinerii sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani.